Close

Diogelu pob taith

Cynhwysiant ac amrywiaeth.

Mae ein staff yn ein gwneud yn gryfach.

Ein Hymrwymiad i Gynhwysiant

Yn yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym eisiau gwneud yn siwr bod ein gweithle mor gynhwysol â phosibl a bod popeth a wnawn yn helpu ein staff i deimlo'n fwy diogel, yn hapusach ac yn fwy cynhyrchiol yn y gwaith. Gwyddom fod hyn yn ein gwneud yn gyflogwr gwell, yn ogystal â'n helpu i ddenu, recriwtio a chadw gweithlu amrywiol. Mae'r ffaith bod gennym weithlu amrywiol yn fanteisiol i fusnes ac yn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i bawb sy'n defnyddio ein gwasanaethau, p'un ydynt yn gweithio neu'n teithio ar y rhwydwaith rheilffyrdd.

Rydym hefyd am i bawb sy'n dewis gweithio neu wirfoddoli i ni chwarae rhan weithredol yn y broses o sicrhau ein bod yn gyflogwr teg, moesegol a chynhwysol lle mae pobl yn teimlo y gallant fod yn nhw eu hunain yn y gwaith. Mae gan bawb yn yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig rôl i'w chwarae wrth greu'r sefydliad rydym am ei weld, ac un sy'n ceisio sicrhau diwylliant o berthyn i bawb ni waeth beth fo'u hunaniaeth, eu cefndir na'u diwylliant.

Gwyddom mai ein ffyrdd amrywiol o feddwl sy'n ein gwneud yn gryfach. Dyna pam ein bod am wneud yn siwr bod ein gweithle mor gynhwysol â phosibl a bod popeth a wnawn yn helpu ein staff i deimlo'n fwy diogel, yn hapusach ac yn fwy cynhyrchiol yn y gwaith.

Disability Confident Committed logo

 

Ein cymdeithasau/rhwydweithiau cymorth

Rydym yn falch o hyrwyddo ein cymdeithasau cymorth. Mae'r rhain yn rhwydweithiau o gyflogeion sy'n ymuno fel cymuned yn y gweithle yn seiliedig ar hunaniaeth, cefndir, diwylliannau neu brofiadau bywyd tebyg a rennir.

Mae'r rhwydweithiau hyn yn rhoi lle diogel i bob un o'n cyflogeion lle y gallant siarad yn agored ac yn onest am faterion sy'n bwysig i'r rhan fwyaf ohonynt.

Mae pob un o'r rhwydweithiau (y cyfeirir atynt fel Cymdeithasau Cynorthwyo Cyflogeion) hefyd yn cydweithio er mwyn sicrhau bod pob aelod o'n staff yn cael y cymorth cywir. Rydym yn deall bod pawb yn wahanol ac, felly, mae'n bwysig i'n rhwydweithiau bod ganddynt gysylltiadau cryf â'i gilydd er mwyn gwneud yn siwr y gall pawb gael cymorth ni waeth pwy ydynt.

Y Rhwydwaith Gallu

Mae'r Rhwydwaith Gallu yn cefnogi cyflogeion ag anabledd neu gyflwr sy'n effeithio ar eu gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae'r rhwydwaith hefyd yn cefnogi'r rhai sy'n gofalu am ddibynyddion ag anableddau.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas yr Heddlu Mwslimaidd (AMP)

Mae'r AMP yn codi ymwybyddiaeth ac yn meithrin dealltwriaeth o faterion Islamaidd ym mhob rhan o’r Heddlu, gan dynnu sylw at feysydd sy'n peri pryder, rhoi cyngor ac arweiniad ar bolisïau a gweithdrefnau ac annog agweddau cadarnhaol tuag at Islam. Gall pob cyflogai ymuno â hi.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch anfon neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas yr Heddlu Cristnogol (CPA)

Mae'r CPA yn sefydliad cenedlaethol sydd â changhennau yn y rhan fwyaf o Heddluoedd ledled y DU, gan gynnwys yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Mae'n hyrwyddo ac yn meithrin cydberthnasau cadarnhaol ymhlith cyflogeion Cristnogol.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd (FPA)

Mae'r FPA yn codi ymwybyddiaeth ac yn meithrin dealltwriaeth o faterion sy'n effeithio ar fenywod yn yr Heddlu ac yn cynnig cymuned gynhwysol lle y gall menywod gysylltu â'i gilydd a thyfu'n broffesiynol ac yn bersonol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwn anfon neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas Sipsiwn, Roma a Theithwyr yr Heddlu (GRTPA)

Mae'r GRTPA rhoi fforwm cefnogol i'r holl gyflogeion o gefndir Sipsiwn, Roma neu Deithwyr lle y gallant rannu a thrafod y materion sy'n effeithio ar eu bywyd gwaith. Mae hefyd yn meithrin cydberthnasau da rhwng yr heddlu a chymunedau Sipsiwn, Roma neu Deithwyr drwy roi cyngor ac arweiniad i heddluoedd yn y DU.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas yr Heddlu Hindŵaidd (HPA)

Mae'r HPA yn cefnogi'r holl gyflogeion o gefndir Hindŵaidd ac yn darparu rhwydwaith cyfeillgar ar eu cyfer. Mae'r rhwydwaith hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i'r Heddlu ar faterion gweithredol sy'n ymwneud ag unigolion o'r ffydd Hindŵaidd neu sy'n effeithio arnynt.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas yr Heddlu Iddewig (JPA)

Mae'r JPA yn hyrwyddo dealltwriaeth o'r ffydd Iddewig yn yr Heddlu drwy roi cyngor ac arweiniad ar faterion crefyddol, diwylliannol a chymunedol. Mae'n rhan o rwydwaith cenedlaethol ehangach lle y gall fanteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous, o gyrsiau datblygu i ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Rhwydwaith Cymorth LHDT+

Hwn yw ein rhwydwaith a arweinir gan gyflogeion sy'n cynnwys cyflogeion LHDT+ a'u cynghreiriaid ym mhob rhan o'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Mae'r rhwydwaith yn codi ymwybyddiaeth o faterion LHDT+ drwy ddigwyddiadau ac yn cyfrannu at ddatblygu polisïau'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig er mwyn cyflawni ein hamcanion o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yr Heddlu (NPAA)

Mae'r NPAA yn helpu'r Heddlu i gefnogi cyflogeion niwroamrywiol ac yn gweithredu fel eiriolwr dros gysyniad niwroamrywiaeth. Mae gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig nifer mawr o gyflogeion, y mae gan rai ohonynt anabledd. Mae rhai anableddau yn weladwy, ac eraill yn anweladwy. Gall rhai pobl ddewis nodi eu cyflwr fel anabledd, lle bydd eraill yn dewis peidio. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n bwysig gwybod y cewch eich amddiffyn a'ch cefnogi o hyd. Mae'r NPAA hefyd yn cefnogi unigolion â chyflyrau megis Dyslecsia, Dyspracsia ac ADHD.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas Baganaidd yr Heddlu (PPA)

Cymdeithas Baganaidd yr Heddlu (PPA) yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n cefnogi Swyddogion a staff Paganaidd yr Heddlu. Mae'r PPA, sydd ag aelodau ym mron pob Heddlu yn y DU, yn cydweithio i ddatblygu'r gydberthynas rhwng cymunedau Paganaidd a gwasanaeth yr heddlu. Mae'r PPA hefyd yn mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â Phaganiaeth yng ngwasanaeth yr heddlu a'r gymuned. Drwy weithio gydag asiantaethau partner, cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol, cynnal cymorthfeydd cyhoeddus a chodi ymwybyddiaeth o Baganiaeth, nod y PPA yw gwella'r gydberthynas rhwng heddluoedd y DU a'r cymunedau amrywiol a wasanaethir ganddynt.

I gael rhagor o wybodaeth am Baganiaeth neu gangen yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig o Gymdeithas Baganaidd yr Heddlu, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas Gymorth i staff o Leiafrifoedd Ethnig (SAME)

Y Gymdeithas Gymorth i staff o Leiafrifoedd Ethnig (SAME) yw'r rhwydwaith cymorth staff ar gyfer pob swyddog ac aelod o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig. Mae SAME yn cynnig cymorth, cyngor ac arweiniad o ran llesiant i gyflogeion a'r sefydliad er mwyn codi ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio ar unigolion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwn anfon neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow
Cymdeithas yr Heddlu Sikhaidd (SPA)

Mae'r SPA yn cefnogi'r holl gyflogeion o gefndir Sikhaidd ac yn darparu fframwaith cyfeillgar ar eu cyfer. Mae'r rhwydwaith hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i'r Heddlu ar faterion gweithredol sy'n ymwneud ag unigolion o gefndir Sikhaidd neu sy'n effeithio arnynt.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost atom.

Cysylltwch â ni arrow