Close

Diogelu pob taith

Lleoliadau

Lle mae dros 5,000 ohonom yn ei ystyried yn gartref i ni.

Mae ein lleoliadau yn cynnwys Pencadlys yr Heddlu yn Llundain a'r adrannau sy'n cynrychioli tair cenedl (Cymru, Lloegr a'r Alban) ac arbenigeddau plismona. Ble bynnag y byddwch, cewch brofi diwylliant sy'n ennyn y gorau ynoch.

Adran A

Mae ein staff sy'n dod o dan Adran A yn gweithio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, Lloegr a'r Alban ac yn cynnwys cyflogeion sy'n gweithio gartref. Mae Adran A hefyd yn cynnwys Pencadlys yr Heddlu sydd wedi'i leoli yn Camden Town yn Llundain.

Mae'r adran hon yn cynnwys adrannau arbenigol sy'n cefnogi'r Heddlu gan gynnwys Cyllid, Adnoddau Dynol, Technoleg, Cyfiawnder a Chyswllt â'r Heddlu, Cudd-wybodaeth, Fforenseg, Teledu Cylch Cyfyng (CCTV), Plismona Digidol a mwy.

box-image

Adran B

Mae Adran B yn cwmpasu ardaloedd daearyddol Llundain a De-ddwyrain Lloegr. Mae'n cyfrif am y mwyafrif o deithiau ym Mhrydain ledled East Anglia, arfordir De Lloegr a'r brifddinas - gan gynnwys system Rheilffordd Danddaearol Llundain, Rheilffordd Ysgafn Ardal Dociau Llundain, Car Cebl Emirates a Tramlink. Mae'n cynnwys plismona canolfannau trafnidiaeth mawr megis Waterloo, Victoria a Kings Cross St Pancras, sydd â ffin ryngwladol.

box-image

Adran C

Hon yw'r fwyaf o'r Adrannau, sy'n ymgorffori Is-adrannau Pennine, Canolbarth Lloegr, Gorllewin Lloegr a Chymru ac mae'n cynnwys plismona amgylcheddau hyb mawr megis Birmingham, Leeds a Manceinion. Mae'r Adran yn cynnig cymysgedd cyfoethog o blismona trefol a gwledig.

box-image

Adran D

Gan weithio o dan gyfraith yr Alban, mae Adran D yn plismona ardal ddaearyddol fawr, o'r gororau i Thurso ym mhen pellaf gogledd-ddwyrain yr Alban. Mae'n gyfrifol am blismona 359 o orsafoedd rheilffordd. 

Terminws gogleddol Glasgow Canolog yw'r unfed orsaf ar ddeg brysuraf ym Mhrydain ac mae'n gweld tua 33 miliwn o deithwyr bob blwyddyn. Y rhwydwaith o Glasgow Canolog yw'r rhwydwaith is-drefol mwyaf y tu allan i Lundain.

box-image

Adran E

Mae'r adran hon yn cynnwys ein timau gweithredol arbenigol, gan gynnwys ein huned cŵn yr heddlu, ein hadran galluoedd arbenigol, swyddogion cyswllt â theuluoedd, ein huned ymateb arbenigol a llawer mwy. Gall unrhyw gyflogai sy'n gweithio yn yr adran hon ddisgwyl amgylchedd gwaith cyffrous ac amrywiol unigryw. Yn debyg i Adran A, mae staff sy'n dod o dan Adran E yn gweithio mewn lleoliadau allweddol ledled Prydain.

box-image