Close

Diogelu pob taith

Ail-ymuno a Throsglwyddai

Mae trosglwyddeion blaenorol wedi galw Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig y gyfrinach orau i agor drysau i yrfa wych. Byddwch yn mwynhau gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, hyblygrwydd daearyddol, cyfleoedd i ennill sgiliau newydd a'r cyfle i arbenigo. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd cyffrous, amrywiol a chefnogol lle byddwch yn gwneud ffrindiau am oes. Rydym yn llu cenedlaethol ac mae ein gwaith yn heriol. Mae pob diwrnod yn dod â rhywbeth newydd. Mae'n cymryd pobl eithriadol i ddiogelu ein cymunedau o amgylch y 10,000 milltir o drac rheilffordd yr ydym yn ei blismona.

Disgrifiad Swydd

Os ydych chi'n Swyddog profiadol sy'n ffynnu ar heriau, bydd ymuno â BTP yn rhoi cyfle i chi fel dim un arall, i feithrin sgiliau arbenigol mewn amgylchedd unigryw.

Er mwyn bod yn gymwys i drosglwyddo/ail-ymuno mae'n rhaid i chi:

  • Bod yn trosglwyddo o un o luoedd y Swyddfa Gartref
  • Wedi cwblhau eich prawf yn llwyddiannus a bod yn sylweddol o ran rheng.
  • Os ydych yn gwneud cais fel ail-ymunwr, mae'n rhaid eich bod wedi gwasanaethu fel aelod o Heddlu'r Swyddfa Gartref (neu BTP) o'r blaen, ar ôl cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus ac ymddiswyddo neu ymddeol o'r Llu hwnnw.

Yn gyfnewid am ymuno â ni, gallwch ddisgwyl amgylchedd gwaith cyffrous ac amrywiol, lle bydd pob diwrnod yn wahanol ac yn heriol.

Ni fydd disgwyl i Drosglwyddeion ac Ail-ymunwyr ail-ddechrau'r raddfa gyflog ar gyfer y rheng y maent yn gwneud cais iddi. Bydd eich cyflog yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar hyd eich gwasanaeth hyd yma. Mae BTP yn gweithredu'r un raddfa gyflog â'n cymheiriaid yn y Swyddfa Gartref. Rydym hefyd yn cynnig lwfansau lleoliad ar gyfer ein Swyddogion yn Llundain, De-ddwyrain Lloegr a rhai gorsafoedd o fewn Is-adran C.

Mae BTP wedi ymrwymo i Gydraddoldeb a Chynhwysiant ym mhopeth a wnawn. Rydym yn ymdrechu i adeiladu amgylchedd gwaith sy'n edrych fel y gwahanol gymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ac a fydd yn annog ein holl weithwyr i wneud cynnydd a datblygu eu gyrfaoedd. 

Rydym yn croesawu eich cais drwy un o'n cyfleoedd a hysbysebir a gaiff ei sgrinio ar y dechrau i sicrhau eich bod yn bodloni'r gofynion cymhwysedd gofynnol. Unwaith y bydd hyn wedi'i fodloni, bydd y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn y ffurflen gais yn cael ei hasesu.

 

Camau cadarnhaol

Yn BTP rydym yn warcheidwaid balch o'r rheilffordd ac mae'n hanfodol ein bod yn cynrychioli'r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu a'u diogelu. Fel 'Un BTP' ar draws y DU, rydym yn gwybod bod amrywiaeth, cynhwysiant a pherthyn yn ein helpu i wella ein penderfyniadau, meithrin creadigrwydd a sbarduno arloesedd fel y gall ein holl bobl ffynnu.

Mae ein swyddi gwag yn agored i bawb ac mae pob apwyntiad yn cael ei wneud yn seiliedig ar deilyngdod. Fel y gallwn ddod yn fwy amrywiol rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd Du, Asiaidd, a lleiafrifoedd ethnig, menywod, pobl sydd ag anabledd, y rhai sy'n niwroamrywiol a phobl sy'n nodi eu bod yn LGBTQI+. Os oes gennych chi'r sgiliau, y profiad a'r gwerthoedd yr ydym ni yma yn BTP yn ymfalchïo ynddynt yna byddem yn eich croesawu i ymgeisio.

I gael rhagor o wybodaeth am Gamau Cadarnhaol ewch i careers.btp.police.uk/about-us/positive-action/  neu anfon e-bost at y tîm ar PART-recruitment@btp.police.uk

 

Buddion

Rydym yn angerddol am gydnabod a gwobrwyo'r rhai sy'n ein helpu i ddiogelu pob taith. Chi sy'n gwneud y gwahaniaeth, felly mae ein buddion wedi'u cynllunio gyda chi mewn golwg. Cymerwch olwg ar yr hyn sydd ar gael:

ico-service

Pensiwn

Rydym yn cynnig cynllun pensiwn hael i'n holl gyflogeion.

Bydd trosglwyddeion/ail-ymunwyr yn cael eu cofrestru'n awtomatig yn ein cynllun GOFAL, fodd bynnag, gallwch optio allan os dymunwch. Mae'n bwysig eich bod chi, fel Trosglwyddai/Ail-ymunwr, yn deall y goblygiadau sy'n gysylltiedig â chynlluniau pensiwn felly rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'ch darparwr pensiwn presennol a hefyd yn cyflwyno cais i bensiynau BTP drwy Pension-queries@btp.police.uk

ico-service

Cerdyn Golau Glas

Mae Cerdyn Golau Glas yn costio £4.99 am ddwy flynedd ac yn rhoi mynediad i chi at ystod o ostyngiadau, ar-lein ac ar y stryd fawr.

ico-service

Gwyliau Blynyddol

Mae gan Swyddogion yr Heddlu hawl i 22 diwrnod o wyliau blynyddol sy'n codi i 25 diwrnod o wyliau blynyddol ar ôl dwy flynedd o wasanaeth (uchafswm o 30 diwrnod o wyliau blynyddol gydag 20 mlynedd o wasanaeth).

Fel Trosglwyddai/ail-ymunwr rydym yn gwerthfawrogi eich profiad a byddwn yn cyfrifo eich gwyliau blynyddol wrth ymuno â BTP yn seiliedig ar hyd y gwasanaeth.

ico-service

Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

26 wythnos o absenoldeb mamolaeth a mabwysiadu ar gyflog llawn ar ôl cyfnod cymhwyso. Absenoldeb tadolaeth â thâl.

ico-service

Cronfa Lles Trafnidiaeth

Elusen i gefnogi cyflogeion yn y diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus am daliad misol bach.

ico-service

Cynllun beicio i'r gwaith

Cewch gyfle i logi beic gennym i feicio i'r gwaith ac ni fyddwch yn talu yswiriant gwladol na chyfraniadau treth ar yr hyn rydych yn ei wario hyd at £1,000.

ico-service

Teithio ar ddyletswydd

Mae gan bob Swyddog Heddlu a Chwnstabl Arbennig hawl i deithio am ddim ar bob gwasanaeth Rheilffyrdd Cenedlaethol pan ydynt ar ddyletswydd, p'un a ydynt mewn iwnifform ai peidio. Rhoddir hawl i deithio gan y cerdyn gwarant y mae'n rhaid ei ddangos ar gais, hyd yn oed os ydych yn gwisgo iwnifform BTP.

ico-service

Cardiau Oyster

Wedi'i roi i Swyddogion yr Heddlu a Chwnstabliaid Arbennig yn Llundain ar gyfer dyletswydd, teithio i'r gwaith ac oddi yno a hamdden

Ddim yn ddilys ar Wasanaethau Rheilffyrdd Cenedlaethol (gwasanaethau TfL yn unig)
Gwasanaeth Bws Fferi Llundain (gwasanaethau Clipper) ac Emiradau wedi'u heithrio.

ico-service

Teithio

Yn amodol ar gymhwysedd, gall swyddogion heddlu wneud cais am docyn tymor preswyl neu fraint ar gyfer teithio ar drên rhwng eu cartref a'u prif leoliad gwaith. Gall staff yr heddlu fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad tocyn tymor blynyddol di-log sy’n ad-daladwy o ddeg rhandaliad cyfartal drwy eich cyflog.

Buddion o ran iechyd a llesiant

ico-service

Cymorth i gyflogeion

Mae rhaglen cymorth i gyflogeion yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n helpu ein cyflogeion i ddatrys problemau personol a gwella eu llesiant cyffredinol.

ico-service

Hyb llesiant

Hyb gwybodaeth mewnol sy'n cynnwys adnoddau, newyddion a gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau a digwyddiadau llesiant a manylion pob un o'n gwasanaethau cymorth.

ico-service

Gofal Iechyd meddygol preifat

Mae yswiriant iechyd preifat ar gael i Uwch-arolygyddion ac aelodau o staff yr Heddlu ar raddau C003 a C004 ac uwch a'u teuluoedd.

ico-service

Darpariaeth gofal llygaid

Mae gan ddefnyddwyr cyfrifiaduron hawl i archwiliadau gofal llygaid a sbectol y telir amdanynt gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

ico-service

Chwaraeon a Hamdden CSSC

Sefydliad nid er elw sy'n hyrwyddo iechyd a llesiant yn y gweithle yn gadarnhaol. 

ico-service

Yswiriant

Mae cyfraddau ffafriol ar gael gan Police Mutual.

ico-service

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae gennym achrediad arian o dan Gyfamod y Lluoedd Arfog ac rydym yn cefnogi milwyr wrth gefn y Lluoedd Tiriogaethol, gan gynnwys rhoi amser i ffwrdd â thâl i staff er mwyn iddynt gymryd rhan mewn hyfforddiant.

Hyfforddiant

Pan fyddwch yn ail-ymuno neu'n trosglwyddo i ni, byddwch yn mynychu cwrs sefydlu sy'n parhau am bythefnos a thri diwrnod yn ein canolfan hyfforddi yn Llundain. Darperir llety a theithio i'r rhai sydd ei angen. Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu holl hyfforddiant gorfodol Swyddogion yr Heddlu gan gynnwys Diogelwch Personol, Cymorth Cyntaf a Diogelwch Trac.

Os yw eich rôl newydd o fewn tîm arbenigol, yna bydd eich is-adran yn darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen. Efallai y gofynnir i ail-ymunwyr gwblhau hyfforddiant ychwanegol os penderfynir ar ôl yr asesiad eich bod wedi bod i ffwrdd o blismona am gyfnod estynedig ac nad yw eich anghenion hyfforddi wedi'u cynnwys yn ddigonol yn y cwrs sefydlu. Bydd hyn bob amser yn cael ei asesu fesul achos.

Rydym wedi ymrwymo i'ch datblygiad parhaus a'ch dilyniant gyrfa a byddwn yn rhoi'r holl gymorth sydd ei angen arnoch. Mewn gwirionedd, byddwch yn mynychu cyrsiau hyfforddi mewnol ac allanol amrywiol fel y gallwch ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen drwy'r rhengoedd.

Y Broses Ymgeisio

1

Bydd eich cais yn cael ei sgrinio i ddechrau i sicrhau eich bod yn bodloni'r gofynion cymhwysedd gofynnol. Unwaith y bydd hyn wedi'i fodloni, bydd y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn y ffurflen gais yn cael ei hasesu.

ico-tab
2

Cynhelir pob asesiad swyddog o fewn BTP yn ôl Fframwaith Cymwyseddau a Gwerthoedd y Coleg Plismona (CVF).

Mae rhagor o wybodaeth am y CVF ar gael ar wefan y Coleg Plismona.

ico-tab
3

Bydd hyn yn cynnwys gwiriadau tystlythyrau cyflogaeth a fetio.

Mae BTP yn cynnal eu fetio eu hunain, felly er i chi gael eich fetio gyda'ch swyddfa gartref, bydd yn dal yn ofynnol i chi fynd trwy fetio BTP fel rhan o'r broses recriwtio. Sylwch fod angen lefelau uwch o fetio ar rai rolau a fydd yn cael eu cyfathrebu i chi yn ystod y cam ymgeisio.

 

Byddwch yn derbyn eich llythyr cynnig neu gontract unwaith y bydd y gwiriadau diogelwch hyn wedi'u cwblhau'n llwyddiannus.

ico-tab
4

Gofynnir i chi fynychu asesiad meddygol cynhwysfawr, a fydd yn cael ei gynnal gan feddyg neu nyrs gofrestredig. Mae'r asesiad meddygol yn drylwyr ac yn cynnwys archwiliadau o'ch golwg, clyw, pwysedd gwaed a màs y corff. Bydd hyn yn ein helpu i benderfynu a oes gennych y lefel o iechyd sy'n ofynnol ar gyfer y rôl ai peidio. Bydd gofyn i chi hefyd basio prawf cyffuriau ac alcohol.

ico-tab
5

Rydym yn deall ei bod ond yn naturiol eich bod am baratoi ar gyfer y broses recriwtio i'ch cefnogi drwy'ch cais, rydym yn cynnal gweithdai canolfan ymgeisio ac asesu o bryd i'w gilydd.

ico-tab

Cymhwysedd

Cyn i chi wneud y penderfyniad i wneud cais, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn bodloni ein meini prawf cymhwysedd.

Yr hawl i weithio yn y DU

I ymuno â ni, rhaid bod gennych yr hawl barhaol i fyw a gweithio yn y DU heb unrhyw gyfyngiadau.

Preswylio

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi bod yn breswylydd yn y

DU am y 3 -5 mlynedd diwethaf, gan ddibynnu ar lefel y fetio sy'n ofynnol ar gyfer y rôl rydych yn gwneud cais amdani.

Mae angen hyn er mwyn sicrhau y gallwn gynnal gwiriadau fetio digonol ac mae'r un mor berthnasol i bob ymgeisydd, waeth beth fo'i genedligrwydd.

Oedran

Mae BTP wedi dileu unrhyw gyfyngiadau oedran uchaf ar gyfer swyddi gwag Swyddogion yr Heddlu.

Euogfarnau a rhybuddiadau

Ni fyddwch yn gymwys i wneud cais os ydych erioed wedi cael dedfryd o garchar.

Rhaid datgan pob rhybuddiad, euogfarn a chysylltiad arall â'r heddlu yn ystod y broses fetio. Ni fydd hyn o reidrwydd yn arwain at dynnu eich cais yn ôl, gan y bydd pob cais yn cael ei adolygu fesul achos.

Sefyllfa ariannol

Fel rhan o'ch gwiriadau, byddwn yn gwirio eich sefyllfa ariannol. Mae gan gyflogeion sefyllfa freintiedig ac mae ganddynt fynediad at ystod o wybodaeth sensitif a gwerthfawr. O bosibl, mae hyn yn golygu bod cyflogeion yn fwy tebygol o fod yn agored i lygredd. Mae hyn yn golygu bod rhaid i ymgeiswyr fod yn rhydd rhag pwysau dyledion neu rwymedigaethau heb eu rhyddhau ac yn gallu rheoli benthyciadau a dyledion yn synhwyrol.

Tatŵs

Nid yw tatŵs yn dderbyniol os:

  • Maent ar eich wyneb
  • Maent uwchben y llinell goler ar flaen neu ochr eich gwddf,
  • Maent yn fawr ar gefn eich gwddf ac ni ellir ei orchuddio'n hawdd
  • Gellid eu hystyried yn dramgwyddus mewn unrhyw ffordd, waeth beth fo'u lleoliad.

Caniateir tatŵs gweladwy ar rannau eraill o'r corff gan gynnwys dwylo, breichiau, coesau, traed ac ar gefn y gwddf (ar yr amod bod y tatŵs yn ddisylw ac y tu ôl i labed y glust).

Ystyrir bod tatŵs disylw ar y glust hefyd yn dderbyniol. Rhoddir ystyriaeth i datŵs ar yr wyneb a oedd yn angenrheidiol yn dilyn gweithdrefnau meddygol neu ar gyfer triniaethau cosmetig e.e. eiliau.

Fe'ch anogir i gysylltu â'r tîm recriwtio os ydych yn ansicr o gwbl ynghylch eich tatŵs a byddwn yn eich cynghori lle bynnag y bo'n bosibl.

Gallwch wneud hyn drwy anfon e-bost atom.

Contact us arrow
Cysylltiadau amhriodol

Mae'n rhaid i chi allu cyflawni eich rôl a'ch cyfrifoldebau yn ddiduedd ac yn effeithiol. Mae hyn yn golygu os ydych ar hyn o bryd, neu hyd yn oed wedi bod yn gysylltiedig ag unrhyw grŵp, cymdeithas neu unigolion a allai gynrychioli gwrthdaro buddiannau yn rhesymol, yna ni fyddwch yn gymwys i wneud cais.

Addysg a sgiliau

Os oes gennych chi gymwysterau Lefel 2 Mathemateg a Saesneg, o leiaf; yna nid oes rhaid i chi gwblhau'r profion a nodir isod; ond bydd angen i chi ddarparu'r tystysgrifau i'r tîm Recriwtio eu hadolygu. 

  • TGAU Gradd C/Lefel 4 neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg.
  • Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Rhifedd/Llythrennedd
  • Cymwysterau'r Alban a dderbynnir: SCQF Lefel 5, Canolradd 2 ar lefel 5 neu Radd Safonol (gyda chredyd) – wedi'u cyflawni ar y raddfa gywir mewn Mathemateg a Saesneg.

Rhaid amgáu copïau o dystysgrifau cymwysterau perthnasol trwy'r ddolen uchod. Ni dderbynnir cymwysterau mewn pynciau eraill, beth bynnag fo lefel y cymhwyster sydd gennych.

Os oes gennych Saesneg a Mathemateg ar lefel cymhwyster uwch bydd y rheini hefyd yn cael eu derbyn. Bydd gofyn i chi ddarparu ardystiad i ddangos bod y cymwysterau hynny wedi'u cyrraedd hyd at y safon ofynnol drwy'r ddolen uchod. Mae rhestr lawn o’r cymwysterau a dderbynnir ar gael yn y canllawiau Safonau Prentisiaethau ar gyfer Saesneg a Mathemateg ar GOV.UK. Dylech gyfeirio’n benodol at ‘Brentisiaethau Lefel 3’ sy’n ymdrin â’r gofynion ar gyfer prentisiaethau/diplomâu Lefel 3 ac uwch.

Diddordebau busnes

Bydd angen i chi ddatgan unrhyw fuddiant cyflogaeth neu fusnes arall sydd gennych ac y bwriadwch ei gynnal fel y gellir adolygu hyn er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro buddiannau gyda'r heddlu.

Fel arfer, ni fyddwch yn gymwys i gael eich penodi'n Swyddog Heddlu os oes gennych unrhyw swydd neu gyflogaeth arall i'w hurio neu i'w hennill, neu os ydych yn rhedeg unrhyw fusnes yn ogystal â bod yn Swyddog Heddlu.

 

Iechyd a meddygol

Gallai ein cyflogeion ddod ar draws sefyllfaoedd a all fod yn ingol, yn drawmatig ac ar adegau, yn wrthdrawiadol yn gorfforol. Gall ein pobl weithio oriau hir a gwneud sifftiau sy'n cylchdroi, felly gall y rôl fod yn heriol yn gorfforol ac yn feddyliol. Felly, mae'n bwysig bod ein cyflogeion yn mwynhau iechyd da er mwyn gallu cyflawni eu dyletswyddau'n ddiogel.

Er mwyn sicrhau y gallwn gefnogi lles ein cyflogeion, byddwn yn gofyn i chi ddarparu manylion perthnasol eich iechyd a'ch hanes meddygol yn unol ag unrhyw gwestiynau y mae'n rhaid i ni eu gofyn yn ystod y broses ymgeisio.

Ymgeiswyr ag anableddau

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud addasiadau rhesymol lle bo hynny'n bosibl. 

Ail-ymuno a Throsglwyddai
BTP Transferee Welsh Transcript arrow-white arrow-black

Chwilio a gwneud cais am rolau Ail-ymunwr a Throsglwyddai.

Chwilio am rôl. arrow